Allwoodbuilding verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op info@allwoodbuilding .be.

Verwerkingsdoeleinden

Allwoodbuilding verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Allwoodbuilding garandeert dat er geen persoonsgegevens overgemaakt worden aan derden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klanten- en orderbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn noodzakelijk om de contractuele verplichtingen na te komen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de bezoeker gevraagd om:

  • -een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@allwoodbuilding.be;

Direct marketing

Allwoodbuilding voert geen direct marketing aciviteiten uit.

Klacht

De klant/bezoeker van deze site beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).